ระยะที่ 1 : การเตรียมความพร้อม (11 - 16 พ.ค. 64)

 ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม (วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2564)

ภาระงานของคุณครู

1. สายชั้นจัดทำรายชื่อนักเรียน จำนวนนักเรียนของแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 25 คน ยกเว้นห้องเรียนพิเศษตัวอย่างจำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง

2. ครูประจำชั้นดำเนินการเข้ากลุ่มไลน์ของห้องเรียน
3. สำรวจข้อมูลความพร้อมของนักเรียนประจำชั้น โดยจัดทำเป็นตารางดังตัวอย่างนี้
4. หัวหน้าสายชั้นสรุปรายงานความพร้อมของนักเรียน โดยแนบข้อมูลของแต่ละห้องเรียน ส่งให้งานวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564