การนิเทศภายใน

 การส่งรายงานการนิเทศ ระยะที่ 2

1. ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF ลงใน google drive นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1rP6SBeA6Spztt3Q3M8bMsXpwYuAbNuwA?usp=sharing

 2. ปริ้นท์เป็นเล่มส่งที่ห้องธุรการ ดังนี้

 - เล่มรายงานการนิเทศ ระยะที่ 1 จำนวน 2 ชุด

- เล่มรายงานการนิเทศ ระยะที่ 2 จำนวน 2 ชุด 

 ส่ง ภายในวันที่ 17 ก.ย. 64

------------------------------------------------------------------ 

Link ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น