หลักสูตรสถานศึกษา

การประเมินผลการใช้หลักสูตร

     แจ้งคุณครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำแบบประเมินการใช้หลักสูตร ตาม links กลุ่มสาระด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.ครับ

    1. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    2. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

    3. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

    4. กลุ่มสาระภาษาไทย

    5. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    6. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

    7. กลุ่มสาระศิลปะ

    8. กลุ่มสาระการงานอาชีพ

หลักสูตรสถานศึกษา

  - หลักสูตรปฐมวัย ปี 64   

  - หลักสูตรสถานศึกษา ปี 64

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น