งานประกันคุณภาพภายใน

การส่งเอกสารประกันคุณภาพชั้นเรียน

1. ครูประจำชั้น ดาวน์โหลดไฟล์ Excel เพื่อกรอกข้อมูล SAR ห้องเรียน ที่ Link นี้ <<ดาวน์โหลด>> 

2. เปลี่ยนชื่อไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดมา โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ดังนี้

    เช่น ห้อง ป.1/1 ตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ >> ข้อมูล SAR ห้องเรียน ป.1-1

3. ทำการกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel ที่เปลี่ยนชื่อแล้ว โดยกรอกข้อมูลในแผ่นงานเฉพาะที่เป็นแถบสีส้ม (มฐ. 1.1.1 , มฐ.1.1.2 , มฐ.1.1.3, มฐ.1.1.5, มฐ.1.2.1)

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้ทำการบันทึกไฟล์ แล้วส่งกลับเข้ามาใน Google Drive ต่อไปนี้

    4.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นำไฟล์ใส่ในนี้ >>  ชั้นป.1

    4.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นำไฟล์ใส่ในนี้ >>  ชั้นป.2

    4.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นำไฟล์ใส่ในนี้ >>  ชั้นป.3

    4.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นำไฟล์ใส่ในนี้ >>  ชั้นป.4

    4.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำไฟล์ใส่ในนี้ >>  ชั้นป.5

    4.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำไฟล์ใส่ในนี้ >>  ชั้นป.6

5. ส่งภายในวันที่ 8 เมษายน 2565


เอกสารเผยแพร่

    การประกันคุณภาพภายใน ปี 2562

      การประกันคุณภาพภายใน ปี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    แบบฟอร์มการประกันคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น