การส่งงานด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียน

งานที่ต้องส่งเดือน มีนาคม 2565

1. ครูประจำวิชาส่งคะแนนให้ครูประจำชั้น

2. ครูประจำชั้นดาวน์โหลดไฟล์ ใบขวาง กรอกข้อมูลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาและเกรดเฉลี่ยประจำห้องเรียน ส่งหัวหน้าสายชั้น >>หัวหน้าสายชั้นทำใบขวางสรุปรวมของสายชั้นส่งงานวิชาการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
<<ดาวน์โหลดไฟล์ใบขวางที่นี่ คลิ๊ก>>

3. ครูประจำชั้นส่งบัญชีเวลาเรียน (เล่มฟ้า) ส่งหัวหน้าสายชั้น >>หัวหน้าสายชั้นรวบรวมนำส่งงานวิชาการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
<<ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเวลาเรียนปีการศึกษา 2564 คลิ๊ก>>

4. ครูประจำชั้นส่งสมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ส่งหัวหน้าสายชั้น >>หัวหน้าสายชั้นรวบรวมนำส่งงานวิชาการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
<<ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลการกรอกข้อมูลเล่ม ปพ.5 คลิ๊ก>>

5. ครูประจำชั้นส่งสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ที่งานวิชาการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

6. กรอกระดับผลการเรียนในระบบ School Mis ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

7. กรอกข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพภายใน ด้านที่ 1 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565
<<รายละเอียดการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพ คลิ๊ก>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น